Katalog A-Z

Polipropylen

Synonimy brak
Numer CAS 9003-07-0
Zastosowanie przemysł tworzyw sztucznych
Właściowości

Postać: ciało stałe (20°C)
Kolor: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia: 158 - 165°C (granulka)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: 350-370°C (granulka)
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości:
- dolna: (pył) 32 g/m3
- górna:
Gęstość (23°C): 900-910 g/cm3
Gęstość nasypowa (granulat): 470-600 kg/m3
Ciepło spalania: 45-46 MJ/kg
Rozpuszczalnośc:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w dekalinie i alfa-chloronaftenie

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć