Katalog A-Z

Potasu Azotan

Synonimy potasowy azotan, kwasu azotowego sól potasowa, saletra potasowa, saletra indyjska
Wzór chemiczny

KNO3

Masa molowa

101,11

Numer CAS 7757-79-1
Numer WE 231-818-8
Zastosowanie przemysł chemiczny, produkcja mieszanek nawozowych<br /><br />
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 - 8,0 (r-r 50 g/l H2O)
Temperatura topnienia: 334°C
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny 400°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,11 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 320 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć