Katalog A-Z

Potasu Bromek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

KBr

Masa molowa

119,00

Numer CAS 7758-02-3
Numer WE 231-830-3
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny, przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biały
Zapach: bez zapachu
Próg zapachu: brak danych
Wartość pH: 5,0 - 6 (119 g/l, 25 °C)
Temperatura topnienia: 734 °C
Temperatura wrzenia: 1435 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Szybkość parowania: brak danych
Palność: brak danych
Granice wybuchowości w mieszaninie z powietrzem:
– dolna: brak danych
– górna: brak danych
Prężność par: < 0,01 hPa (20 °C), 1 hPa (795 °C)
Gęstość par: brak danych
Gęstość względna: 2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 119 g/l (20 °C)
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log): brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Lepkość: brak danych
Właściwości wybuchowe: brak danych
Właściwości utleniające: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć