Katalog A-Z

Potasu Chlorek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

KCl

Masa molowa

74,56

Numer CAS 7447-40-7
Numer WE 231-211-8
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5,5 - 8,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 772°C
Temperatura wrzenia: 1413°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,987 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 330 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć