Katalog A-Z

Potasu Cyjanek

Synonimy cyjanek potasu
Wzór chemiczny

KCN

Masa molowa

65,12

Numer CAS 151-50-8
Numer WE O205-792-3
Zastosowanie synteza związków chemicznych i farmaceutycznych, recykling metali szlachetnych, galwanotechnika, utwardzenie metalu.
Właściowości

Stan skupienia (w 20°C): ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: brak danychWartość pH:
Temperatura topnienia: 634,5 ° C
Temperatura wrzenia: brak danych
Gęstość w temp. 20°C: 1,56 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 400 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Kow -0,25

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć