Katalog A-Z

Potasu Cyjanosrebrzan

Synonimy Potasu srebra cyjanek<br />
Wzór chemiczny

AgK(CN)2

Masa molowa

199.02

Numer CAS 506-61-6
Numer WE O208-047-0
Zastosowanie powlekanie galwaniczne
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: nie dotyczy
Gęstość: 3,5 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 143 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć