Katalog A-Z

Baru Węglan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

BaCO3

Masa molowa

197,35

Numer CAS 513-77-9
Numer WE O208-167-3
Zastosowanie jako półprodukt; do usuwania siarczanów; w produkcji szkła, ceramiki,, szkliwa i emalii, produktów pirotechnicznych; spawanie.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały, kremowy
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: 1300°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 4,28 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 350 kg/m3
Rozpuszczalność:w wodzie: 0,02 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć