Katalog A-Z

Potasu Cyjanozłocian

Synonimy Cyjanozłocian potasu
Wzór chemiczny

KAu(CN)2

Masa molowa

288,10

Numer CAS 13967-50-5
Numer WE 237-748-4
Zastosowanie Przemysł chemiczny, kąpiele galwaniczne.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok 11 0,1N r-r(20°C)
Temperatura topnienia: rozkłada się w trakcie ogrzewania
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
dolna:
górna:
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 3,45g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 142,9 g/l (20°C), 2000 g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: alkohol, glicerol

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć