Katalog A-Z

Potasu Dwuchromian

Synonimy dwuchromian potasowy, dichromian(VI) potasu
Wzór chemiczny

K2Cr2O7

Masa molowa

294,19

Numer CAS 7778-50-9
Numer WE O231-906-6
Zastosowanie przemysł chemiczny<br />czda - jako odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: pomarańczowo-czerwona
Zapach: bez zapachu
pH: około 4 (50 g/l H2O, (20°C)
Temperatura topnienia: 397,5°C
Temperatura wrzenia: rozkład
Temperat ura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: substancja niepalna
Granice wybuchowości: nie tworzy mieszanin wybuchowych
Gęstość: 2,7 g/cm3 (20°C)
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 12% wag.
Log Pow: 5

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć