Katalog A-Z

Potasu Jodan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

KIO3

Masa molowa

214,00

Numer CAS 7758-05-6
Numer WE 231-831-9
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 6; 50 g/l H2O (20°C)
Temperatura topnienia: 560°C
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny >560°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 3,98 g/cm3 (w 20°C)
Ciężar nasypowy: około 2000 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 47 g/l (20°C), 323 g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć