Katalog A-Z

Potasu Metawanadian

Wzór chemiczny

KVO3

Masa molowa

138,04

Numer CAS 13769-43-2
Numer WE 237-388-8
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: ok. 7,2 (325g/l wody, 20°C)
Temperatura topnienia: 500 - 600°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura saozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 2,8 g/cm3 (20°C)
Gęstość nasypowa: 1350 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 325 g/l (20°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć