Katalog A-Z

Potasu Nadchloran

Synonimy brak
Wzór chemiczny

KClO4

Masa molowa

138,55

Numer CAS 7778-74-7
Numer WE O231-912-9
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik analityczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 5 - 6,5 (13,9 g/l H2O, 25 °C)
Temperatura topnienia: 400 °C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: substancja niepalna
Granica wybuchowości: nie tworzy mieszanin wybuchowych
Gęstość nasypowa : około 1150 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: około 14 g/l
Rozkład termiczny : > 400 ° C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć