Katalog A-Z

Baru Wodorotlenek

Synonimy barowy wodorotlenek krystaliczny; baru wodorotlenek uwodniony
Wzór chemiczny

Ba(OH)2*8H2O

Masa molowa

315,48

Numer CAS 12230-71-6
Numer WE 241-234-5
Zastosowanie Odczynnik laboratoryjny. Używany do produkcji mieszanek żywicznych.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 12,5 - 50 g/l H2O (zawiesina)
Temperatura topnienia: 78°C
Temperatura wrzenia: rozkład >95°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,18 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900 - 1100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 72 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć