Katalog A-Z

Potasu Sorbinian

Synonimy Sól potasowa kwasu 2,4-heksadienowego, E 202<br />
Wzór chemiczny

C6H7KO2

Masa molowa

150,22

Numer CAS 24634-61-5
Numer WE 246-376-1
Zastosowanie Przemysł spożywczy, farmaceutyczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 8,3 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: około 270°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: > 180 °C
Granice wybuchowości: brak danych
Lepkość dynamiczna: nie dotyczy
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy
Prężność par: nie dotyczy
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20°C)
Cieżar nasypowy: około 700 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1400 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć