Katalog A-Z

Potasu Węglan

Synonimy potaż
Wzór chemiczny

K2CO3

Masa molowa

138,21

Numer CAS 584-08-7
Numer WE 209-529-3
Zastosowanie Stosowany w produktach zapobiegających zamarzaniu i odmrażających, w powłokach, farbach i rozcieńczalnikach, nawozach, tuszach i tonerach, w środkach ochrony roślin, produktach fotochemicznych, produktach myjących i czyszczących.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 11,5 - 12,5 (50 g/l H2O,20°C)
Temperatura topnienia: 891°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,43 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 750kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie: około 1120 g/l (20°C)w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć