Katalog A-Z

Potasu Wodorotlenek

Synonimy potaż żrący, potaż kaustyczny
Wzór chemiczny

KOH

Masa molowa

56,11

Numer CAS 1310-58-3
Numer WE O215-181-3
Zastosowanie surowiec do produkcji farmaceutyków, barwników, chemikaliów; w przemyśle lekkim, jako odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: higroskopijne ciało stałe, rozpływające się pod wpływem wilgoci
Barwa: biała
Zapach: bezwonna
Wartość pH: około 13,5 (0,1M)
Temperatura topnienia: 360°C
Temperatura wrzenia: 1320°C
Gęstość w temp. 20°C: 2,044 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 719°C: 1 mm Hg
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 1110g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w alkoholu etylowym i metylowym.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć