Katalog A-Z

Potasu Żelazocyjanek

Synonimy heksacyjanożelazian (II) potasowy <br />żółta sól Gemelina
Wzór chemiczny

K4[Fe(CN)6]*3H2O

Masa molowa

422.41

Numer CAS 14459-95-1
Numer WE 237-722-2
Zastosowanie do produkcji niebieskich pigmentów (błękit żelazowy, błękit pruski), jako składnik kąpieli galwanicznych i odczynnik laboratoryjny.<br /><br />
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: jasnożółty
Zapach: bez zapachu
pH: około 9-10 (r-r 100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia: około 70°C (wydzielenie wody krystalizacyjnej)
Temperatura wrzenia: rozkład >70°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
- górna:
- dolna:
lepkość dynamiczna:nie dotyczy
lepkość kinematyczna:nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,85 g/cm³ (w 20°C)
Ciężar nasypowy: około 950 - 1050 kg/m³
Rozpuszczalność:
w wodzie: 289 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć