Katalog A-Z

Prazeodymu Tlenek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Pr6O11

Masa molowa

1021,44

Numer CAS 12037-29-5
Numer WE 234-857-9
Zastosowanie przemysł szklarski, ceramiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: zielony
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: >2000°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
- w wodzie: nierozpuszczalny
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć