Katalog A-Z

Propylenu Węglan

Synonimy 4-metylo-1,3dioksolano-2-on, kwasu węglowego ester glikolu propylowego
Wzór chemiczny

C4H6O3

Masa molowa

102,09

Numer CAS 108-32-7
Numer WE O203-572-1
Zastosowanie Jako chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny.<br />
Właściowości

Postać: ciecz
Kolor: bezbarwna
Zapach: owocowy
pH: brak danych
Temperatura topnienia: - 54 °C
Temperatura wrzenia: 242 °C (1013 hPa)
Temperatura samozapłonu: 430 °C
Temperatura zapłonu: 135 °C
Granice wybuchowości:
dolna: 1,8% obj.
górna: 14,3% obj.
lepkość dynamiczna: (20°C) 2,8 mP*s
Ciśnienie par: 0,04 hPa (20°C)
Gęstość: 1,2 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność:
w wodzie: 180 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć