Katalog A-Z

Pumeks

Synonimy brak
Wzór chemiczny

niedotyczy

Masa molowa

niedotyczy

Numer CAS 1332-09-8
Numer WE nie dotyczy
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały do szarego
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: nierozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć