Katalog A-Z

Rozjaśniacz Optyczny

Synonimy 2,2'-([1,1'-bifenylo] - 4,4'- diyldiwinyleno) bis (benzenosulfonian) dwusodowy<br />INCI: Disodium distyrylbiphenyl disulfonate
Wzór chemiczny

C28H22O6S2Na2

Masa molowa

564,59

Numer CAS 27344-41-8
Numer WE 248-421-0
Zastosowanie Jako środek wybielający w środkach do prania; środki myjące i czyszczące.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: żółty
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: 7 - 8,5
Temperatura topnienia: >360 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura rozkładu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: brak danych
-w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć