Katalog A-Z

Rtęci Chlorek

Synonimy chlorek rtęciawy, chlorek rtęci(I), kalomel
Wzór chemiczny

Hg2Cl2

Masa molowa

472,09

Numer CAS 10112-91-1
Numer WE O233-307-5
Zastosowanie odczynnik laboratoryjny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: sublimuje w temp. 400°C
Temperatura wrzenia: rozkład
Gęstość w temp. 25°C: 7,15 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Prężność par w temp. 20°C:
Stężenie pary nasyconej w temp. 20°C:
Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nie rozpuszcza się
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w pirydynie, benzenie;
nie rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym.
Właściwości dodatkowe:
Ciepło właściwe: 0,11 J/(g·K)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć