Katalog A-Z

Rtęci Siarczan

Synonimy siarczan rtęciawy
Wzór chemiczny

Hg2SO4

Masa molowa

497,24

Numer CAS 7783-36-0
Numer WE O231-993-0
Zastosowanie odczynnik analityczny<br /><b>Zastosowania odradzane:</b> zgodnie z załącznikiem XVII Rozporządzenia 1907/2006 (REACH).
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: beżowy
Zapach: brak danych.
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 7,56 g/cm3
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: brak danych
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć