Katalog A-Z

Sadza

Synonimy czarny węgiel amorficzny
Wzór chemiczny

C

Masa molowa

12,01

Numer CAS 1333-86-4
Numer WE 215-609-9
Zastosowanie środek barwiący, przemysł chemiczny
Właściowości

Postać : ciało stałe
Kolor : czarny
Zapach : bez zapachu
Wartość pH : > 7 ( 50 g/l w 20 °C )
Temperatura topnienia : > 3000 °C
Temperatura wrzenia : > 3000 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Zapalność: > 45 s metoda VDI 2263
Temperatura samozapłonu: > 300 °C metoda VDI 2263 (piec BAM )
Samozapalność: > 140 °C metoda Kod IMDG
Dolna granica wybuchowości: pył - 50 g/m3 metoda VDI 2263
Górna granica wybuchowości: nie określona
Gęstość : 1,7 - 1,9 g/cm3 ( 20 °C )
Gęstość nasypowa: 20 -200 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie : nierozpuszczalny
Stała podziału ( n-oktanol/woda ): nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć