Katalog A-Z

Siarczan Chromowo-Potasowy

Synonimy ałun chromowo-potasowy
Wzór chemiczny

K2SO4*Cr2(SO4)3*24H2O

Masa molowa

499,41

Numer CAS 7788-99-0
Numer WE 233-401-6
Zastosowanie Przemysł skórzany, garbowanie skóry.
Właściowości

Forma: ciało stałe, krystaliczne
Kolor: ciemna purpura
Zapach: bez zapachu
pH: 2-3,5 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 89°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 1,835 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 900-950 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 250 g/l (20°C); 500g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: łatwo rozpuszczlny w etanolu; trudno rozpuszczalny w eterze

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć