Katalog A-Z

Skrobia Ziemniaczana

Wzór chemiczny

(C6H10O5)n

Masa molowa

-

Numer CAS 9005-84-9
Numer WE 232-686-4
Zastosowanie Przemysł spożywczy, chemiczny...
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: brak zapachu
Wartość pH: ok. 6,0 - 7,5 (20 g/l H20, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperaturawrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie określona
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: ok. 280 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie; 50 g/l (90°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć