Katalog A-Z

SLES

Synonimy polietoksyetylododecylosiarczan sodu, sodium lauryl alcohol ethoxysulfate, siarczan sodowy eteru laurylowego
Wzór chemiczny

-

Masa molowa

-

Numer CAS 68891-38-3
Numer WE 500-234-8
Zastosowanie środek powierzchniowo czynny do produkcji środków czyszczących i kosmetycznych.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: słaby, charakterystyczny
pH: 6,5 - 7,5 (3% roztwór)
Temperatura topnienia: < 0 °C
Temperatura wrzenia: > 100 °C
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Gęstość: około 1,03 g/cm3 (20 °C)
Lepkość: 0,1 - 1 Pa*s
Rozpuszczalność w wodzie: 280 g/l
Rozpuszczalnośc w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w etanolu i acetonie
Współczynnik podziału n-oktanol-woda: log Pow: 0,3 (23 °C)

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć