Katalog A-Z

Sodu Askorbinian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H7O6Na

Masa molowa

198,11

Numer CAS 134-03-2
Numer WE 205-126-1
Zastosowanie chemikalia do syntez lub odczynnik analityczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 6,0 - 7,5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 218°C - rozkład
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie par: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 840 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 620 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć