Katalog A-Z

Sodu Azotan

Synonimy sól sodowa kwasu azotowego, azotan sodu z lub bez antyzbrylacza
Wzór chemiczny

NaNO3

Masa molowa

84,99

Numer CAS 7631-99-4
Numer WE 231-554-3
Zastosowanie Jako półprodukt do syntezy innych substancji.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały o odcieniu kremowym
Zapach: bez zapachu
pH: około 6,6 50 g/l H2O (20°C)
Temperatura topnienia: 306,8 ° C
Temperatura wrzenia: rozkład termiczny >380°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: 2,26 g/m3
Ciężar nasypowy: około 1200 kg/m3
Rozpuszczalność:w wodzie: 880 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć