Katalog A-Z

Sodu Benzoesan

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H5COONa

Masa molowa

144,11

Numer CAS 532-32-1
Numer WE 208-534-8
Zastosowanie przemysł spożywczy, farmaceutyczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 7-8 (20°C, r-r 100 g/l H2O)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: >500°C
Temperatura zapłonu: >500°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: około 350 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: około 550 g/l (20°C), około 800 g/l (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć