Katalog A-Z

Sodu Bromek

Synonimy brak
Wzór chemiczny

NaBr

Masa molowa

102,9

Numer CAS 7647-15-6
Numer WE 231-599-9
Zastosowanie w przemyśle fotograficznym, farmaceutycznym.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: około 5,4 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 755°C
Temperatura wrzenia: 139°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 3,2 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 1750 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 790 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: etanol 22 g/l

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć