Katalog A-Z

Sodu Chlorek

Synonimy sól tabletkowana, sól warzona
Wzór chemiczny

NaCl

Masa molowa

58,44

Numer CAS 7647-14-5
Numer WE 231-598-3
Zastosowanie przemysł spożywczy, farmaceutyczny<br />czda - jako odczynnik laboratoryjny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 5 – 8 (r-r 50 g/l H2O w 20ºC)
Temperatura topnienia: 800ºC
Temperatura wrzenia: 1461ºC
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,16 g/cm3 (20ºC)
Ciężar nasypowy: około 1140 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 360 g/l (20ºC)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć