Katalog A-Z

Sodu Chlorooctan

Synonimy SÓL SODOWA KWASU CHLOROOCTOWEGO
Wzór chemiczny

ClCH2COONa

Masa molowa

116,48

Numer CAS 3926-62-3
Numer WE O223-498-3
Zastosowanie Przemysł chemiczny, jako półprodukt w przemyśle farmaceutycznym.
Właściowości

Postać: ciało stałe (proszek)
Kolor: biały
Zapach: lekko gryzący
pH: 4,5 - 9 ( 5% roztwór)
Temperatura topnienia: 199°C
Tempratura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: ok. 270 °C
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Cięzar nasypowy: ok. 850 kg/m3
Rozpuszcalność:
- w wodzie: 440 g/l (20 °C)
-w rozpuszczalnikach organicznych: słabo rozpuszczalny w metanolu

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć