Katalog A-Z

Sodu Cyjanek

Synonimy cyjanek sodu
Wzór chemiczny

NaCN

Masa molowa

49,02

Numer CAS 143-33-9
Numer WE O205-599-4
Zastosowanie synteza związków chemicznych i farmaceutycznych, produkcja mieszanek, czyszczenie i odtłuszczanie, jako środek nawilżający, w ekstrakcji metali szlachetnych, recykling metali szlachetnych, galwanotechnika, utwardzanie metalu.
Właściowości

Stan skupienia (w 20°C): ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: gorzkich migdałów
Wartość pH:
Temperatura topnienia: 561,7 ° C
Temperatura wrzenia: 1500 ° C w 1013 hPa
Gęstość w temp. 20°C: 1,6 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: brak danych
Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C: 370 g/l
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: log Kow -0,25

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć