Katalog A-Z

Sodu Cytrynian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

C6H5O7Na3*2H2O

Masa molowa

294,10

Numer CAS 6132-04-3
Numer WE 200-675-3
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny, spożywczy, odczynnik chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe krystaliczne.
Barwa: biała
Zapach: bezwonny.
Wartość pH (5% r-r 25°C): 7,5 - 9,5
Temperatura topnienia: 150°C (produkt bezwodny)
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatora samozaponu: 345°C
Granice wybuchowości; nie dotyczy
Gęstość: 1,76 g/cm3
Gęstość nasypowa: 900-1050 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 25°C - 720g/l
Rozkład termiczny: >230°C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć