Katalog A-Z

Sodu Czteroboran Dziesięciowodny

Synonimy boraks, dwusodu czteroboran dziesięciowodny
Wzór chemiczny

Na2B4O7*10H2O

Masa molowa

381,44

Numer CAS 1303-96-4
Numer WE O215-540-4
Zastosowanie stosowany w produkcji przemysłowej, w szczególności: ceramiki, detergentów, szkła borokrzemowego, włókien szklanych izolacyjnych. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 9,2 (1,0% roztwór)
Temperatura topnienia: 32°C
Temperatura wrzenia: 1575°C (jako bezwodny)
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,71-1,73 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: ok. 810 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 4,7% (20°C), 65,6% (100°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć