Katalog A-Z

Sodu Dwuchromian

Synonimy dichromian sodu
Wzór chemiczny

Na2Cr2O7

Masa molowa

245,98

Numer CAS 10588-01-9
Numer WE O234-190-3
Zastosowanie w przemyśle chemicznym do produkcji pigmentów nieorganicznych, katalizatory.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: pomarańczowy
Zapach: prawie bez zapachu
pH: około 3,5 (100 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: 356,5 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 2,50 g/m3
Ciężar nasypowy: 1200 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 1800 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć