Katalog A-Z

Sodu Dwukrzemian

Synonimy brak.
Wzór chemiczny

Na2O*2SiO2

Masa molowa

-

Numer CAS 1344-09-8
Numer WE 215-687-4
Zastosowanie przemysł chemiczny, przemysł chemii gospodarczej
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
pH: > 11,5
Temperatura zapłonu: nie palny
Temperatura samozapłonu: nie palny
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Granice wybuchowości: brak
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: rozpuszczalny.
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć