Katalog A-Z

Sodu Dwuoctan

Synonimy wodorooctan sodu E 262 ii, sól sodowa kwasu octowego
Wzór chemiczny

C4H7NaO4

Masa molowa

142,1

Numer CAS 126-96-5
Numer WE 204-814-9
Zastosowanie przemysł spożywczy
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała - bezbarwna
Zapach: octowy
pH: 4 - 5 (10% roztwór)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: ok. 120 °C
Temperatura samozapłonu: ok. 600°C
Granice wybuchowości: brak danych
Ciężar nasypowy: 820 - 860 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: dobrze rozpuszczalny, 57g /100g H2O
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć