Katalog A-Z

Sodu Fluorokrzemian

Synonimy fluorokrzemian sodu, krzemofluorek sodu
Wzór chemiczny

Na2SiF6

Masa molowa

188,07

Numer CAS 16893-85-9
Numer WE O240-934-8
Zastosowanie Środek kontrastowy w produkcji wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych; topnik do spawania aluminium; dodatek w produkcji lateksu; oczyszczanie palet drewnianych, przemysł włókienniczy, fluoryzacja wody, produkcja płyter ceramicznych, produkcja in
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała lub szarawa z odcieniem żółtym
Zapach: bez zapachu
pH: 3,5 (20 °C)
Temperatura topnienia: rozkład w 620 °C
Temperatura wrzenia: rozkład
Temperatura zapłonu: substancja niepalna
Temperatura samozapłonu: substancja niepalna
Granica wybuchowości: nie tworzy mieszanin wybuchowych
Gęstość: 2,68 g/cm3 (20 °C)
Gęstość par względem powietrza: nie dotyczy
Prężność par: brak danych
Stężenie pary nasyconej: brak danych
Gęstość nasypowa: ok. 1350 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 6,96 g/l/ (22 °C)
Rozpuszcza się w kwasie solnym
Współczynnik podziału n-oktanolo/woda: nie dotyczy

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć