Katalog A-Z

Sodu Glinokrzemian

Wzór chemiczny

Na2O*Al2O3*2SiO2*4,5H2O

Masa molowa

365

Numer CAS 1318-02-1
Numer WE 215-283-8
Zastosowanie Przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: ciało stałe (proszek)
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
pH: 11--12 (5% zawiesina)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
- dolna:
- górna:
Gestość: 2 g/cm3
Gęstość nasypowa: 500-600 kg/m3
Rozpuszczalność:
- w wodzie: niezopuszczalny (20°C)
- w innych rozpuszczalnikach: brak danych.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć