Katalog A-Z

Sodu Glukonian

Synonimy kwasu glukonowego sól sodowa
Wzór chemiczny

C6H11NaO7

Masa molowa

218,14

Numer CAS 527-07-1
Numer WE 208-407-7
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: prawie bez zapachu
pH: 6,5 - 8,0 (20°C, r-r 100 g/l H2O)
Temperatura topnienia: brak danych, rozkład >210°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Ciśnienie pary: nie dotyczy
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
w wodzie: 590 g/l (25°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć