Katalog A-Z

Sodu Hialuronian

Wzór chemiczny

(C14H20NO11Na)n

Masa molowa

-

Numer CAS 9067-32-7
Numer WE -
Zastosowanie Przemysł kosmetyczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł chemiczny.
Właściowości

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna i klarowna
Zapach: bez zapachu
pH: brak danych
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: brak danych
Granice wybuchowości: brak danych
Gęstość: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: brak danych
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć