Katalog A-Z

Sodu Metakrzemian

Synonimy metakrzemian disodu
Wzór chemiczny

Na2SiO3

Masa molowa

122,07

Numer CAS 6834-92-0
Numer WE O229-912-9
Zastosowanie przemysł chemiczny
Właściowości

Postać: ciało stałe
Barwa: biała
Zapach: bez zapachu
Wartość pH: około 12 ( 1% roztwór )
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura topnienia: 1089 °C
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
w wodzie- całkowita
w innych rozpuszczalnikach - brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć