Katalog A-Z

Benzokaina

Synonimy anestezyna, 4-aminobenzoesan etylu
Wzór chemiczny

C9H11NO2

Masa molowa

165,19

Numer CAS 94-09-7
Numer WE 202-303-5
Zastosowanie przemysł farmaceutyczny
Właściowości

Postać: krystaliczny puder
Kolor: bezbarwny
Zapach: bezwonny
Wartość pH: brak danych
Temperatura topnienia: 89-92 °C
Temperatura wrzenia: 172 °C
Temperatura zapłonu: 112 °C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Względna gęstość oparów: 5,71
Gęstość nasypowa: około 320 kg/m3
Rozpuszczalność: w wodzie - zasadniczo nierozpuszczalny
etanol - 300 g/l
Log Kow: 1,86

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć