Katalog A-Z

Sodu Metanadjodan

Synonimy sodu nadjodan
Wzór chemiczny

NaIO4

Masa molowa

213,89

Numer CAS 7790-28-5
Numer WE 232-197-6
Zastosowanie przemysł chemiczny, odczynnik laboratoryjny.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały, jasnożółty
Zapach: bez zapachu
pH: 3,5 - 5,5 (107 g/l H2O, 25°C)
Temperatura topnienia: 175°C
Temperatura wrzenia: 300°C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie pary: brak danych
Gęstość: 3,87 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: około 2000 do 2100 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 107 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć