Katalog A-Z

Sodu Molibdenian

Synonimy brak
Wzór chemiczny

Na2MoO4*2H2O

Masa molowa

241,95

Numer CAS 10102-40-6
Numer WE 231-551-7
Zastosowanie Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.<br /><br />
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,9 - 10,3 ( w roztworze 50g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 3,6 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
- w wodzie: 560 g/l (0°C), 1150 g/l (100°C)
- w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć