Katalog A-Z

Sodu Mrówczan

Wzór chemiczny

CHNaO2

Masa molowa

68,01

Numer CAS 141-53-7
Numer WE 205-488-0
Zastosowanie odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez
Właściowości

Postać: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 7,0 - 8,5 (50 g/l H2O, 25°C)
Temperatura topnienia: 255°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: 1,92 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 635 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 820 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Temperatura rozkładu: 440°C.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć