Katalog A-Z

Sodu Nadboran

Synonimy nadboran sodu uwodniony; nadboran sodu czterowodny
Wzór chemiczny

NaBO3*4H2O

Masa molowa

153,86

Numer CAS 11138-47-9
Numer WE O234-390-0
Zastosowanie przemysł chemiczny, kosmetyczny, do produkcji i formułowania preparatów, jako półprodukt, środki czyszczące.
Właściowości

Forma: ciało stałe
Kolor: biały
Zapach: bez zapachu
pH: 10,1-10,4 (23 g/l roztwór wodny)
Temperatura topnienia: 65 °C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 1,731 g/cm3
Rozpuszczalność:
w wodzie: 23 g/l (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: brak danych

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć