Katalog A-Z

Sodu Nadwęglan

Synonimy węglan sodu z nadtlenkiem wodoru
Wzór chemiczny

Na2CO3*1,5H2O2

Masa molowa

157,0

Numer CAS 15630-89-4
Numer WE 239-707-6
Zastosowanie tylko do celów przemysłowych, składnik wybielający w środkach do prania i czyszczenia.
Właściowości

Postać: stała
Barwa: biała
Zapach: bezwonna
Wartość pH: 10,4-10,6 (1% roztwór, 25°C)
Temperatura topnienie: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura zapłonu: brak danych
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Granice wybuchowości: nie dotyczy
Gęstość: 2,01-2,16 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: około 140 g/l w 20 ° C

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa (art. 71 K.C.). Mają one jedynie charakter informacyjny.
Wróć